NaCoBeZu kl. I

NA CO BĘDĘ ZWRAĆ UWAGĘ

(NaCoBeZu)

PODCZAS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

pobierz w formacie .doc

 

Klasa I

 

Oddziaływania

 

Wie, które jednostki są podstawowymi w układzie SI

Potrafi przeliczać jednostki długości, masy

Wie, w jakim celu i jak oblicza się średnią arytmetyczną

Wie, co to jest niepewność pomiaru

Potrafi podać zakres i dokładność podstawowych przyrządów pomiarowych

Zna rodzaje i skutki oddziaływań

Wie, co to jest masa ciała

Wie, jakimi symbolami oznaczamy masę i siłę

Rozumie różnicę między masą a ciężarem ciał

Potrafi obliczyć wartość siły ciężkości F = mg

Potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową

Potrafi przekształcać wzór F = mg

 

Właściwości i budowa materii

 

Zna trzy stany skupienia ciał

Podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów

Wymienia właściwości cieczy, gazów i ciał stałych

Podaje przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych

Wymienia przykłady świadczące o tym, że materia ma budowę cząsteczkową

Wie, że materię tworzą cząsteczki i atomy

Definiuje zjawisko dyfuzji

Definiuje osmozę

Wie, że istnieją oddziaływania międzycząsteczkowe

Definiuje spójności przylegania

Zna rodzaje menisków

Wie, co to jest napięcie powierzchniowe cieczy

Wie, co to jest gęstość, zna jednostkę gęstości

Rozumie, na czym polega zjawisko dyfuzji i podaje przykłady

Opisuje zjawisko osmozy

Rozróżnia ciała o budowie krystalicznej od ciał bezpostaciowych

Tłumaczy różnicę gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia ciał

Dokonuje pomiaru objętości ciał stałych za pomocą cylindra miarowego

Zna i biegle przelicza jednostki z wykorzystaniem podstawowych przedrostków

 

Elementy aerostatyki i hydrostatyki

 

Potrafi zdefiniować ciśnienie, podać wzór

Wie, że jednostką ciśnienia jest 1 Pa, zna definicję

Potrafi przeliczać Pa na hPa, MPa

Wie, że ciśnienie gazu w zbiorniku zależy od ilości cząsteczek gazu, temperatury i zajmowanej objętości

Wie, że ciśnienie wywierane przez powietrze w atmosferze nosi nazwę ciśnienia atmosferycznego

Wie, jakimi przyrządami mierzymy ciśnienie atmosferyczne

Wie, że ciecze wywierają ciśnienie zwane ciśnieniem hydrostatycznym

Wie, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne

Zna prawo Pascala, potrafi zdefiniować ciśnienie, podać wzór

Potrafi wskazać urządzenie w działaniu których wykorzystuje się prawo Pascala

Zna i rozumie treść prawa Archimedesa

Potrafi wymienić warunki pływania ciał

Potrafi podać wzór na siłę wyporu

Potrafi scharakteryzować siłę wyporu

Potrafi podać zastosowanie prawa Archimedesa: statek, łódź podwodna, areometr

Zna prawo Pascala i Archimedesa

Podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy

 

 

 

Kinematyka

Wie, na czym polega ruch ciała i objaśnia na przykładach ruch i spoczynek

Potrafi odczytać współrzędną położenia ciała na osi liczbowej

Zna wielkości opisujące ruch

Rozróżnia drogę od przesunięcia

Rozróżnia ruch prostoliniowy

Wie, co to jest prędkość i jakie są jej jednostki

Potrafi narysować wektor przemieszczenia

Wie, co to jest przyspieszenie

Wie jak obliczać prędkość w ruchu jednostajnym

Rozumie różnicę między prędkością średnią a chwilową

Wie jak obliczać przyspieszenie w ruchu jednostajnym przyspieszonym

Potrafi podać przykład jednostki przyspieszenia

Umie sporządzić wykres V(t) i S(t) dla ruchu jednostajnego i jednostajnie

przyspieszonego

Rozumie i potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że droga jest proporcjonalna do czasu trwania

Potrafi swobodnie korzystać z poznanych wzorów i przekształcając je obliczać każdą z

szukanych wielkości

Rozwiązuje zadania problemowe

 

Siły w przyrodzie

 

Potrafi wymieniać różne rodzaje oddziaływań

Wie, co jest miarą oddziaływań

Wie, że oddziaływania są wzajemne

Zna treść zasad dynamiki

Wie, że bezwładność ciała to cecha, która wiąże się z jego masą

W doświadczeniu potrafi odczytać wartości sił, zna pojęcie siły wypadkowej i siły równoważącej

Umie obliczać ciężar znając masę przedmiotu

Umie podać przykłady siły oporu

Wie, od czego zależy a od czego nie zależy wartość siły tarcia

Wie, że siła jest potrzebna do zmiany wartości prędkości lub kierunku ruchu

Umie stosować drugą zasadę dynamiki w prostych przykładach

Rozumie, że tarcie statyczne jest siłą reakcji

Potrafi przydać przykłady par sił akcji i reakcji

Umie opisać ruch ciała w zależności od wartości i kierunku działania wypadkowej siły

Potrafi rozwiązywać typowe zadania z dynamiki

Umie powiązać jednostkę siły z innymi jednostkami układu SI

Umie wyjaśnić z punktu widzenia zasad dynamiki zachowanie się ciał w różnych

sytuacjach

Potrafi jakościowo w oparciu o poznane prawa rozwiązywać zadania problemowe

 

 

Praca. Moc. Energia mechaniczna

 

Rozpoznaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym

Zna pojęcia pracy i mocy

Zna pojęcia energii potencjalnej i kinetycznej

Zna jednostki pracy, energii i mocy

Zna pojęcie energii mechanicznej

Zna zasadę zachowania energii

Umie obliczać pracę i moc w prostych przykładach

Rozumie związek między pracą a energią

Rozumie treść zasady zachowania energii

Potrafi uzasadnić, że zastosowanie maszyn prostych jest pożyteczne

Rozumie pojęcie mocy

Potrafi wyjaśnić przemianę energii w typowych sytuacjach

Umie obliczać wartość energii potencjalnej

Potrafi obliczać energię kinetyczną korzystając z zasady zachowania energii

Potrafi wykazać, że maszyny proste nie zmniejszają wartości pracy koniecznej do

wykonania

Wie jak obliczać sprawność urządzeń

Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

Rozwiązuje zadania problemowe o większym stopniu trudności

Sprawnie posługuje się jednostkami