Wzory

Definicja
Wzór
Jednostka
Kinematyka
Prędkość w ruchu jednostajnym v = s / t m / s
Droga w ruchu jednostajnym s = v * t m
Prędkość średnia w ruchu niejednostajnym Vśrednia = scał / tcał m/s
Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym a = Δv / Δt m/s2
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową równą zeru s = ½ a * t2 m
Dynamika
siła F = m * a N = (kg * m) / s2
Siła ciężkości Q = m * g N = (kg * m) / s2
Pęd P = m * v N * s
Praca, moc, energia
Praca W = F * s J = N * m
Energia kinetyczna Ek = ½ m * v2 J = ( kg * m2) / s2
Energia potencjalna ciężkości Ep = Q * h = m * g * h J = N * m
Moc P = W / t = E / t W = J / s
Warunek równowagi dźwigni dwustronnej i kołowrotu F1 * r1 = F2 * r2
Warunek równowagi na równi pochyłej o wysokości h i długości l Q * h= F * l
Właściwości materii
Gęstość  d = m / v Kg / m3
Ciśnienie P = F / s Pa = N / m2
Ciśnienie hydrostatyczne P =d cieczy * g * h Pa
Siła wyporu Fw = d cieczy * Vwypartej cieczy* g N
Termodynamika
Ciepło właściwe c = E / (m * ΔT) J / (kg * °C)
Ciepło topnienia ct = E / m J / kg
Ciepło parowania cp = E / m J / kg
Elektryczność
Siła Coulomba F = k*[(q1 * q2)/r2] N
Napięcie U = E / q V = J / C
Natężenie I = q / t A = C / s
Opór elektryczny R = U / I =  l / S Ω = V /A
Praca prądu elektrycznego W = U * I * t J = V * C
Moc prądu elektrycznego P = U * I W = J / s
Magnetyzm
Przekładnia transformatora Nw / np = Uw / U p = Ip / Iw
Fale i drgania
Częstotliwość f = 1 / T Hz = 1 / s
Prędkość fali v = λ / T = λ * f m/ s
Optyka
Zdolność skupiająca soczewki ogniskowej f Z = 1 / f D = 1 / m